قوانین پرواز : 
  1. تغییر نام و یا انتقال به غیر مجاز نمیباشد  2-ارائه کارت شناسائی عکس دار و معتبر جهت پذیرش وسوار شدن به هواپیما 
  2. ترمینال :** پروازهای داخلی از مبدا تهران فرودگاه مهر آباد زاگرس/وارش/کیش ایر ترمینال 1   **  ایران ایر / معراج/ آتا/ ایر تور/ کارون/قشم ایر ترمینال 2   ** ماهان/ آسمان/کاسپین/فلای پرشیا/پارس ایر ترمینال 4  
شرکت هواپیمایی
رده کلاس
تا 12 ظهر 3 روز قبل از پرواز 
تا12 ظهر1روز قبل از پرواز
تا 4 ساعت قبل پرواز 
از 4 ساعت به بعد پرواز 
توضیحات 
کاسپین 
تمامی کلاس ها 
30 درصد 
30 درصد
50 درصد 
70 درصد 
 
فلای پرشیا 
تمامی کلاس ها 
30 درصد 
75 درصد 
85 درصد 
85 درصد 
 
آتا 
تمامی کلاس ها 
30درصد 
60 درصد 
80 درصد 
80 درصد 
 
پارس ایر 
تمامی کلاس ها 
30 درصد 
55 درصد 
65 درصد 
75 درصد 
 
پارس ایر(درمسیرکیش)
تمامی کلاس ها 
سوخت کامل برای کیش 
سوخت کامل برای کیش 
سوخت کامل برای کیش 
سوخت کامل کیش